Γενικοί Όροι Διάκρισης

Όροι συμμετοχής

Κάθε εταιρεία (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο και μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα) που είναι εγγεγραμμένα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια κατηγορία, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα-διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν πλήρη κατάλογο των εταιρειών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Η αποτυχία της εύρεσης του επιχειρηματία και της επιχείρησής του από τον Οργανωτή λόγω έλλειψης καταχώρησης στους διαθέσιμους καταλόγους επιχειρηματιών, καθώς και η έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται καμία αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του επιχειρηματία.

Κάθε εταιρεία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει από τον διοργανωτή να ελέγξει αν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κατάταξης. Αυτού του είδους οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή. Μετά την αποστολή της αίτησης, ο επιχειρηματίας θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τελικό του βαθμό και τον πιθανό λόγο μη καταχώρησης και εμφάνισης στην τελικη κατάταξη.

Εάν ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται, ανεξάρτητα από τον λόγο, στον κατάλογο πηγών των εταιρειών, ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να υποβληθεί στη διαδικασία επαλήθευσης μέσω του εντύπου αίτησης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή.

 Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εταιρειών

Με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης ο διοργανωτής ταυτοποιέι και επαληθεύει τα αποτελέσματα και τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί από τους ιστότοπους.

Αφότου γίνει η επαλήθευση τον αποτελεσμάτων ο διοργανωτής συλλέγει από όλους τους ιστότοπους της αξιολογήσεις, τόσο τον αριθμό αυτών όσο και το μέσο όρο βαθμολογίας, που έχουν δοθεί σε κάθε επιχείρηση.

Σημειωτέον ότι για να γίνει η σωστή συλλογή δεδομένων θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες και τα πρότυπα του μητρικού κώδικα του ιστοτοπού στις προδιαγραφές που υπάρχουν για τα μικρο-δεδομένα.

Ο Διοργανωτής παρέχει της πληροφορίες για την κατάταξη στον συγκεκριμένο ιστότοπο, προς δημοσίευση, τμηματικά ανά ιστότοπο συλλογής και ανά επιχείρηση.

Όσες επιχειρήσεις δεν πέρασαν την διαδικασία επαλήθευσης και το όριο που χρειάζεται για να μπουν στην κατάταξη, μπορούν να ζητήσουν από τον διοργανωτή αναλυτικές πληροφορίες περί αυτού.

 Για να μπορεί μια επιχείρηση να κερδίσει μία θέση στην κατάταξη θα πρέπει στην συνολική βαθμολογία από όλους τους ιστότοπους να συλλέξει περισσότερους από 7,9 βαθμούς.

Κριτήρια για τη λήψη της διάκρισης

Η απόκτηση της διάκρισης από τον επιχειρηματία είναι δυνατή αφού λάβει τελική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 8/10 βαθμούς.

Η διάκριση λαμβάνεται από τον επιχειρηματία για την τοποθεσία όπου σχετίζεται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ένας νικητής μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε μία τοποθεσία (μία περιοχή, ένα νομό, κλπ.).

Επιπλέον, σε κάθε περιοχή και νομό, περιλαμβάνονται 1-3 διακεκριμένες θέσεις.

Για τον προσδιορισμό των θέσεων 1-3, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  • η επιχείρηση με την υψηλότερη τελική αξιολόγηση είναι στην πρώτη θέση.
  • στην περίπτωση της ίδιας τελικής μέσης βαθμολογίας, η υψηλότερη θέση ανατίθεται στην εταιρεία με μεγαλύτερο αριθμό αξιολογήσεων.
  • στην περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών με την ίδια τελική βαθμολογία και τον ίδιο αριθμό αξιολογήσεων, θα δοθούν περισσότερες διακεκριμένες θέσεις

Σε περίπτωση μη επαλήθευσης εταιρείας, μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή και σάρωση. Αφότου πληρεί τα κριτήρια εισαγωγής, η ημερομηνία σάρωσης θα αναρτηθεί στην υπο-σελίδα της συγκεκριμένης κατάταξης. Εάν η προστιθέμενη εταιρεία έχει επαρκή βαθμολογία για να καταλάβει τους χώρους από 1 έως 3 στη συγκεκριμένη τοποθεσία, γίνεται ανακατάταξη των εταιρειών και λαμβάνει την θέση που της αναλογεί.

 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επαληθεύτηκε κατά τη δημιουργία της κατάταξης και δεν πληρούσε τις απαιτήσεις λόγω της χαμηλής τελικής βαθμολογίας, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση μέχρι την επόμενη πλήρη σάρωση όλων των επιχειρήσεων. Μια άλλη επαλήθευση γίνεται για όλες τις εταιρείες στην επόμενη έκδοση. Η αρνητική επαλήθευση της βαθμολογίας της εταιρείας δεν μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης από το τμήμα αυτής της εταιρείας.

Προνόμια διακριθέντα:

Οι πληροφορίες σχετικά με τους νικητές δημοσιεύονται στον ιστότοπο της συγκεκριμένης κατάταξης της κατηγορίας.

Κάθε Νικητής έχει το δικαίωμα στην επεξεργασία των δεδομένων του μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του έργου.

Κάθε Νικητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα του από την κατάταξη.

Κάθε νικητής (και μόνο νικητής) έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει ένα επιπλέον πακέτο διακεκριμένης προβολής – συμπεριλαμβανομένων υλικών όπως εγχάρακτη πλακέτα από ακρυλικό γυαλί μεγέθους 20x20cm, πιστοποιητικό διάκρησης, συγχαρητήρια επιστολή και λογότυπο, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία αυτή έχει οικονομική επιβάρυνση. Το κόστος αυτών των υλικών αναφέρεται κατά την αίτηση του νικητή ή στην προσφορά του διοργανωτή στον παραλήπτη. Κάθε φορά, η τιμή του πακέτου εξαρτάται από την έκδοση της κατάταξης και της σχετικής κατηγορίας

Η παραγγελία του παραπάνω πακέτου δεν είναι υποχρεωτική – η έλλειψη παραγγελίας δεν σχετίζεται με συνέπειες για τον νικητή. Η παρουσία του Νικητή στην ιστοσελίδα δεν σχετίζεται με τη σειρά των υλικών μάρκετινγκ.

Ο νικητής υποχρεούται να μην παραχωρήσει τα υλικά για χρήση από τους τρίτους. Ο νικητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά μόνο για δικούς του σκοπούς και για τους σκοπούς της εταιρείας του.

Ο νικητής, ο οποίος παρήγγειλε πρόσθετα πακέτο διάκρισης, αποκτά τα δικαιώματα χρήσης του λογότυπου του έργου για πάντα.

Προσωπικά δεδομένα και η ρήτρα GDPR

Σύμφωνα με το αρθ.13 παρ.1 & παρ.2 του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016, ο διοργανωτής του δημοψηφίσματος ενημερώνει ότι:

Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματιών και των εταιρειών συλλέγονται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών συσκευασίας. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό της αποστολής.

Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματιών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για λόγους ταξινόμησης, όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών θα είναι επίσης αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε άλλη χώρα ή οργανισμό.

Για να δημιουργήσει μια κατάταξη, ο διοργανωτής χρησιμοποιεί εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιεί μια εταιρεία δημόσια(πχ. μέσω google ή facebook).

Τελικές διατάξεις

Οι κανονισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσης στον ιστότοπο κατάταξης.

Η ερμηνεία αυτών των κανονισμών μπορεί να γίνει μόνο από τον Διοργανωτή.

Οι καταγγελίες και οι αιτήσεις που σχετίζονται με τους κανονισμούς πρέπει να υποβάλλονται στον διοργανωτή.

Οι κανονισμοί αυτοί είναι ενημερωτικοί και δεν δημιουργούν καμία αξίωση και από τις δύο πλευρές.

Οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών έχουν διαχωρισμό και η αναγνώριση οποιουδήποτε από αυτούς θεωρείται άκυρη, δεν προδικάζει τη δεσμευτική ισχύ του άλλου.

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Κανονισμούς μπορούν να γίνουν με τη μορφή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοργανωτή.